Szakterületeink

Irodánk kulcsfontosságú szakterületeit a társasági jog, az M&A tranzakciók, az ingatlanjog, a kereskedelmi jog és a munkajog képezik. Ugyanakkor munkatársaink jelentős tapasztalatokat szereztek finanszírozási és banki ügyletekben, csakúgy, mint versenyjogi, illetve fogyasztóvédelmi területeken. Bármely, általunk kínált szakterületen világosan értelmezhető és praktikusan alkalmazható konkrét tanácsokat adunk.

Tranzakciós terület

Ingatlanjog

 • ingatlanszerzésre vonatkozó adózási és finanszírozási tanácsadás
 • ingatlanokhoz kapcsolódó jogi átvilágítás (Due Diligence)
 • ingatlan adásvételi szerződések előkészítése
 • vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos tanácsadás és eljárások
 • irodaházak, bevásárlóközpontok bérleti és üzemeltetési szerződéseinek előkészítése és megtárgyalása során történő tanácsadás

Felvásárlások és fúziók (M&A)

 • cég, cégcsoport kialakítására vonatkozó tranzakciós tanácsadás
 • jogi átvilágítási (Due Diligence) vizsgálatok lefolytatása, az átvilágítási riportok előkészítése
 • a tranzakcióhoz kapcsolódó teljes szerződéses dokumentáció előkészítése
 • részvétel a felek közötti tárgyalásokon
 • az ügylet eredményekképpen létrejövő társasági struktúra megtervezésében, kialakításában és bejegyzésében történő közreműködés

Fúziókontroll

 • M&A ügyletekhez kapcsolódó fúziókontroll eljárások koordinálása, lefolytatása

Operatív támogatás

Követelésérvényesítés

 • veszteségminimalizáló, optimális biztosítéki rendszer kidolgozása már a szerződés megkötésekor, illetve a későbbiekben
 • ügyvédi felszólító levelek, peresítés előtti utolsó figyelmeztetések előkészítése
 • fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése
 • képviselet a fizetések átütemezésére irányuló egyeztetéseken
 • egyezségi javaslatok, megállapodások előkészítése

Csőd és felszámolási eljárások

 • csődeljárás megindítása iránti kérelem előkészítése
 • felszámolási eljárást megelőző felszólítás megküldése
 • felszámolási eljárás kezdeményezése
 • hitelezői igénybejelentések benyújtása
 • általános jogi képviselet a csőd- és felszámolási eljárásokban

Társasági jog

 • az elképzelt társaságirányítási struktúra megtervezése és kidolgozása
 • cégalapítás, változásbejegyzés előkészítése és végrehajtása
 • székhelyszolgáltatás, kézbesítési megbízotti szolgáltatás
 • tulajdonosok közötti ügyletek, szindikátusi megállapodások előkészítése
 • menedzsment felelősségi kérdések vizsgálata

Munkajog

 • alkalmazotti, szervezeti struktúrák megtervezése és kidolgozása a piacra lépéskor, illetve a későbbiekben
 • egyéni vezetői, menedzsment és alkalmazotti szerződések kidolgozása, szerződésminták elkészítése
 • munkajogi tanácsadás felvásárlások, fúziók, egyéb munkáltatói jogutódlások, valamint végelszámolások kapcsán
 • átszervezések, létszámleépítések koordinálása
 • felmondások, közös megegyezések kidolgozása
 • határon átnyúló foglalkoztatási kérdések, munkavállalási engedély
 • ügyvédi képviselet a munkavállalókkal, szakszervezetekkel történő tárgyalások során
 • munkaerő-közvetítés, részmunkaidős foglalkoztatás

További szakterületeink

Kereskedelmi jog

egyebek mellett:

 • Általános Szerződési Feltételek kidolgozása, értelmezése
 • beszállítói, disztríbúciós szerződésrendszerek kidolgozása, értelmezése
 • egyedi szerződéses konstrukciók kidolgozása
 • jogérvényesítés szerződéses kártérítési ügyekben
 • gazdasági reklám szabályozása, fogyasztóvédelmi tanácsadás

Szellemi alkotások joga

 • szabadalmi oltalom alá eső találmányok, használati minták, védjegyek, formatervezési-mintaoltalmak hazai és európai, nemzetközi bejelentése, lajstromozása
 • szerzői jogi kérdések, licenciaszerződések, alkalmazotti vonatkozások szabályozása
 • fellépés jogosulatlan bitorlókkal szemben
 • igény esetén kapcsolat szabadalmi ügyvivőkkel

Bankjog és finanszírozási ügyletek

Pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások részére:

 • felügyeleti állásfoglalások iránti kérelmek előkészítése
 • alapítási és tevékenységi engedélyek kiadása iránti eljárás a felügyeletnél

Hitelezői, illetve hitelfelvevői oldalon:

 • projektfinanszírozási hitelszerződések kidolgozása, véleményezése
 • biztosítéki konstrukciók kidolgozása, biztosítéki szerződések előkészítése

Versenyjog

 • antitröszt jog (kartelljog, erőfölénnyel való visszaélés)
 • versenyjogi fogyasztóvédelem

EU jog

 • határon átnyúló fúziók
 • európai részvénytársaság magyarországi alapítása, székhelyáthelyezése
 • határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások, határon átnyúló végrehajtási ügyek
 • versenyjog európai dimenziói
 • közösségi védjeggyel kapcsolatos eljárás
 • jogi tanácsadás a diszkrimináció ellenes közösségi szabályozás tekintetében a munkajog területén

Szektorális tanácsadás

Építésügyi eljárások

 • ingatlan tervezési, fejlesztési és üzemeltetési szerződések előkészítése
 • közüzemi és menedzsment szerződésekben való tanácsadás
 • telekalakítások és megosztások- tervezői, generálkivitelezői szerződések, alvállalkozói megállapodások
 • hatósági eljárás, engedélyeztetés
 • szükség esetén ingatlanközvetítők bevonása

IT jog és az e-kereskedelem joga

 • tanácsadás az elektronikus hírközlési szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások területein
 • tanácsadás adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban
 • távollévők között kötött szerződések
 • tanácsadás domain bitorlási ügyekben

Egészségügyi és gyógyszeripari jog

 • hatósági engedélyezési, behozatali eljárás, árszabályozás
 • gyógyszerreklám, karitatív, közhasznú szervezetek, rendezvények támogatásának szabályozási kérdései
 • gyógyászati segédeszközök engedélyeztetése és ártámogatása
 • eljárás az OEP, illetve egyéb közigazgatási szervek előtt

Peres és közigazgatási eljárások

Peres és választottbírósági képviselet

 • peresítést megelőző lehetséges, illetve kötelező eljárások
 • professzionális jogi képviselet magyarországi bíróságok, fellebbviteli bíróságok, választottbíróságok előtt
 • végrehajtási eljárások

Alternatív vitarendezés

 • egyezésgi megállapodás előkészítése, képviselet egyezségi tárgyalásokon
 • választottbírósági eljárás
 • részvétel békéltető, közvetítői eljárásokban (mediáció)

Hatósági eljárások

 • peren kívüli bírósági eljárások
 • hatósági engedélyek beszerzése, meghosszabbítása
 • jogi támogatás hatósági ellenőrzések, hatósággal folytatott tárgyalások során
 • közigazgatási hatóság határozatával szembeni jogorvoslati eljárások